MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Amaç Madde 1-  Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam Madde 2  – Bu Yönetmelik, mal veya hizmetlerin tüketiciye hemen veya sonradan teslimi veya ifasının kararlaştırıldığı, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya sair iletişim araçları kullanılarak ve tüketici ile yüz yüze gelinmeden akdedilen sözleşmelere uygulanır.

 

Dayanak Madde 3  – Bu Yönetmelik, 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ile bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, c) Mal: ​​Alım konusu taşınır, konut ve tatil amaçlı gayrimenkul ve yazılım, ses, görüntü ve benzeri kâr amacı gütmeyen kuruluşlar elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış, maddi malları, d) Hizmet: Karşılık veya menfaat amacıyla mal sağlanması dışındaki her türlü faaliyeti, e) Satıcı: Malları halka arz eden, kamu tüzel kişileri dahil gerçek veya tüzel kişileri, Tüketicinin ticari veya mesleki faaliyeti kapsamında, f) Sağlayıcı: Kamu hukukuna göre tüzel kişi, g) Tüketici: Gerçek veya tüzel kişiyi,Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya kullananlar, h) Alacaklılar: Mevzuatlarına göre tüketicilere nakdi kredi açmaya yetkili bankalar, özel finans kuruluşları ve finansman şirketleri, ı) Mesafeli sözleşme: Mal veya hizmetin tüketiciye yazılı, görsel, telefon ile derhal veya müteakip teslimini, ve elektronik ortam veya diğer iletişim araçlarını kullanarak ve tüketicilerle yüz yüze gelmeden veya yapılması kararlaştırılan sözleşmeler. ön bilgi

 

Madde 5- Mesafeli sözleşme akdedilmeden önce tüketiciye aşağıdaki bilgilerin verilmesi zorunludur. a) Satıcı veya sağlayıcının varsa adı, unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer erişim bilgileri, b) Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, c) Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı, d ) Satıcı veya sağlayıcının fiyatı, e) Tüketiciye ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler, f) Teslimat ve hizmetin nasıl yürütüldüğü ve varsa masrafların tutarı ve masrafların üstlenilmesine ilişkin bilgiler, g) ) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi, h ) Tüketici için herhangi bir masraf varsa, kullanılan iletişim araçlarının ücreti, i) Malın veya sözleşme konusu malın teslim ve ifa tarihlerine ilişkin cetvel Hizmetler, j) Satıcı veya sağlayıcının tam adresi, telefon numarası ve varsa diğer erişim bilgileri, tüketicinin soru ve şikayetlerini iletebileceği. Ön bilgilerin doğruluğunun yazılı kanıtı

 

Madde 6-  Sözleşme, ancak tüketicinin ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak aldığını yazılı olarak teyit etmesi ile kurulmuş olur. Elektronik ortamda akdedilen sözleşmelerde bu teyit süreci elektronik ortamda da gerçekleşmektedir. Tüketici, mallar için sözleşme konusu malı teslim almadan önce, hizmetler için en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgilerle birlikte yazılı muvafakatını almalıdır. Sözleşmede gerekli şartlar

 

Madde 7- Mesafeli sözleşmenin yazılı olması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede; a) Tüketicinin, satıcının veya tedarikçinin adı, unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer erişim bilgileri, b) Sözleşmenin akdedildiği tarih, c) Mal veya hizmetlerin teslimat veya tedarik tarihi ve yöntemi d) Teslimat ve Hizmet bedelinin tutarı ve kim tarafından, e) Sözleşme konusu mal veya hizmetin türü veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli, f) Mal veya hizmetlerin peşin satış fiyatı, Vergiler dahil Türk Lirası, g) Vadeye göre faiz dahil Türk Lirası olarak ödenecek toplam satış fiyatı, h) Faiz tutarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı, azami yüzde otuz sözleşmede belirtilen faiz oranı, i) Peşinat tutarı, j) Ödeme planı,

 

Cayma hakkı Madde 8- Tüketici; Mesafeli sözleşmelerde malı reddederek, teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmenin 7 günlük süre dolmadan hizmetin ifasına karar vermesi halinde, tüketici ifa tarihine kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında sunulan hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler, cayma hakkı ve kullanım hakkı hükümlerine tabi değildir. Mallar, sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye teslim edilmiş olsa dahi, tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı, 9. maddenin 4. fıkrası uyarınca malı üçüncü kişiden teslim alır.  Tüketicinin özel istek ve gereksinimlerine göre üretilmiş veya özel olarak üretilmiş mallar için tüketici cayma hakkını kullanamaz. değişiklik veya eklemeler yoluyla kişiye özel yapılır. Ayrıca niteliği itibarıyla iadeye uygun olmayan, çabuk bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar için tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan koşullardan birinin eksik olması durumunda satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içinde ayıbı gidermek zorundadır. Bu durumda 7 günlük süre, tüketiciye söz konusu ayıpların giderilmesine ilişkin yazılı olarak bilgi verildiği tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedelin kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanması veya satıcı veya sağlayıcı ile alacaklı arasında bir anlaşmaya dayanılarak cayma hakkının kullanılması halinde kredi sözleşmesi kendiliğinden sona erer. tazminat tutarı veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın. Ancak, cayma beyanının da borç verene yazılı olarak gönderilmesi gerekir.

 

Satıcı ve sağlayıcının yükümlülüğü Madde 9- Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendisine sipariş verdiği andan itibaren en geç otuz gün içinde yükümlülüğü yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre, tüketiciye önceden yazılı olarak bildirilmek kaydıyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödülü, teminatı ve tüketicinin kusurlu olduğu tüm belgeleri iade etmek ve yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Mesafeli sözleşme konusu mal veya hizmetin tesliminden veya ifasından önce, satıcı veya sağlayıcı, sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgileri teyit eden yazılı muvafakatnamenin bir nüshasını tüketicinin imzalamasını sağlayarak teslim eder. kendi el yazısı. Anlaşmazlıkta ispat yükü sağlayıcılara ve sağlayıcılara aittir. Geçerli bir sebebe dayanmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, ifa yükümlülüğü sözleşmeden çıkmak ve sözleşmede belirtilmek kaydıyla tüketiciye aynı kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse ve sipariş edilen mal veya hizmetin ifasının imkansız hale geldiğini iddia ederse, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden tüketiciye bildirir. Ödenen bedeli ve borçlu olduğu tüm belgeleri 30 gün içinde tüketiciye iade eder. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden bu durumu tüketiciye bildirecektir. Ödenen bedeli ve borçlu olduğu tüm belgeleri 30 gün içinde tüketiciye iade eder. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden bu durumu tüketiciye bildirecektir. Ödenen bedeli ve borçlu olduğu tüm belgeleri 30 gün içinde tüketiciye iade eder.

 

İade Madde 10- Mesafeli  sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, tüketici, kartın kendi iradesi dışında ve hukuka aykırı olarak kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu durumda kartı veren kuruluş, itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

 

Kapsam Dışı Sözleşmeler Madde 11  – Bu Yönetmelik hükümleri; a) Banka, sigorta ile ilgili, b) Otomat sözleşmeleri, c) Ankesörlü telefon sözleşmeleri, d) Müzayede sözleşmeleri, e) Yiyecek, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli teslimi ile ilgili hükümler içermektedir. sağlayıcı tarafından belirli bir gün veya dönemde gerçekleştirilen konaklama, ulaşım, yemek, spor ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerinin sağlanması.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.